റേഡിയേഷൻ-ഷീൽഡിംഗ് ഗ്ലാസ്

  • Radiation-shielding glass using in CT room or X-ray room

    സിടി മുറിയിലോ എക്സ്-റേ മുറിയിലോ ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയേഷൻ-ഷീൽഡിംഗ് ഗ്ലാസ്

    റേഡിയേഷൻ-ഷീൽഡിംഗ് ഗ്ലാസ് ഉയർന്ന ലെഡ് ഉള്ളടക്കമുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഉൽപ്പാദന സാങ്കേതികവിദ്യയും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ മാർഗങ്ങളും ഉള്ളതാണ്. അകത്തെ മെറ്റീരിയൽ ശുദ്ധവും നല്ല സുതാര്യതയും വലിയ ലെഡ് ഉള്ളടക്കവും മറ്റ് സവിശേഷതകളുമാണ്, ഉൽപ്പന്നത്തിന് ശക്തമായ കിരണ സംരക്ഷണ ശേഷിയുണ്ട്, അത് ഫലപ്രദമായി തടയാൻ കഴിയും. എക്സ് റേ, വൈ റേ, കോബാൾട്ട് 60 റേ, ഐസോടോപ്പ് സ്കാനിംഗ് മുതലായവ. ലെഡ് ഗ്ലാസിന് എക്സ് റേയെ തടയാൻ കഴിയും, ലെഡ് ഗ്ലാസിന്റെ പ്രധാന ഘടകം ലെഡ് ഓക്സൈഡാണ്, കിരണങ്ങളെ തടയുന്ന പ്രവർത്തനമുണ്ട്.